Cách reset Windows Update trong Windows 11

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset hoàn toàn các thành phần và policy của Windows Update về mặc định trong Windows 11.

Windows Update giữ cho Windows 11 được cập nhật bằng cách tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, driver và bản sửa lỗi mới nhất do Microsoft phát hành.

Đôi khi, bạn có thể gặp sự cố với Windows Update, chẳng hạn như không thể tải xuống hoặc cài đặt các bản cập nhật, thông báo lỗi, không thể tìm kiếm các bản cập nhật mới, sự cố cập nhật đang chờ xử lý, v.v… Những sự cố này có thể xảy ra khi cơ sở dữ liệu Windows Update hoặc các thành phần bị hỏng, một hoặc nhiều service liên quan đến Windows Update không chạy, v.v…

Việc reset các thành phần Windows Update thường có thể giải quyết các loại sự cố này.

Đây là cách reset Windows Update trong Windows 11:

1. Tải xuống file .bat bên dưới.

Reset_Reregister_Windows_Update_Components_for_Windows11.bat​

Nội dung file BAT để tham khảo:

Code:
@echo off

:: Prompt to Run as administrator
Set "Variable=0" & if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs"
fsutil dirty query %systemdrive% >nul 2>&1 && goto :(Privileges_got)
If "%1"=="%Variable%" (echo. &echo. Please right-click on the file and select &echo. "Run as administrator". &echo. Press any key to exit. &pause>nul 2>&1& exit)
cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "%~0", "%Variable%", "", "runas", 1 > "%temp%\getadmin.vbs"&cscript //nologo "%temp%\getadmin.vbs" & exit
:(Privileges_got)

:: Checking and Stopping the Windows Update services
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
  goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Background Intelligent Transfer Service" (bits) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
  goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Windows Update" (wuauserv) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start:loop3
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
  goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Cryptographic Services" (cryptsvc) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*"


if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (
  takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
  ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore"
  ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" DataStore.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download"
  ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" Download.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2"
  ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak
)
 

:: Reset Windows Update policies
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
gpupdate /force


:: Reset the BITS service and the Windows Update service to the default security descriptor
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)


:: Reregister the BITS files and the Windows Update files
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:: Set the startup type as automatic
sc config wuauserv start= auto
sc config bits start= auto
sc config DcomLaunch start= auto

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start cryptsvc

:: Restart computer
cls
echo It is required to restart the computer to finish resetting Windows Update.
echo.
echo Please save and close anything open now, before the computer is restarted.
echo.
pause
echo.
echo.
echo.
echo *** Restart computer now. ***
echo.
pause
shutdown /r /f /t 0

2. Lưu file .bat vào desktop của bạn.

3. Bỏ chặn file .bat.

4. Chạy file .bat.

5. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấn vào Yes để phê duyệt việc chạy với quyền admin.

6. Khi quá trình reset Windows Update hoàn tất, bạn sẽ được nhắc “Please save and close anything open now, before the computer is restarted.” và nhấn phím bất kỳ để tiếp tục khi đã sẵn sàng.

u ý: Nếu một service không dừng được sau 3 lần thử, file .bat sẽ tự động kết thúc với thông báo “Failed to reset Windows Update” và nhắc nhấn một phím để tiếp tục.

Khi một phím được nhấn, file .bat sẽ khởi động lại bất kỳ service nào mà nó đã dừng trước khi đóng Command Prompt.

7. Bây giờ, bạn sẽ được nhắc nhấn phím bất kỳ để khởi động lại máy tính ngay bây giờ.

Lưu ý: Điều này sẽ ngay lập tức khởi động lại máy tính, nên hãy lưu và đóng mọi thứ đang mở trước khi tiếp tục.

Điều quan trọng là phải khởi động lại máy tính ngay sau khi chạy file .bat để áp dụng mà không cần mở bất cứ thứ gì khác.

Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi
Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *